چه ویژگی هایی مارا متمایز میکند

ارائه سرویس وخدمات مناسب واستاندارد

همیشه سعی نموده ایم با ارائه سرویس و خدمات مناسب و استاندارد، رضایت والدین و مدارس را جلب نماییم.

ایجاد امنیت و آرامش

ایجاد آرامش وامنیت در رفت وآمد دانش آموزان همواره سبب جلب رضایت والدین و مدارس از شرکت ما گردیده است

ارائه آموزش های مورد نیاز برای رانندگان

آنچه که در مسیر رفت وآمد دانش آموزان اتفاق می افتد بسیار مهم است وما با آموزشهای لازم به رانندگان کاملا به این موارد نظارت داریم.

اخبار و اطلاعیه های محبوب

تیم پشتیبانی ما

سید محسن علوی مدیرعامل شرکت

مدیرعامل و موسس شرکت مهر آوران سیر آریا

سید حسین علوی مدیر امور مالی

مدیر امور مالی شرکت مهر آوران سیر آریا

زینب لعل راضیه مدیر امور اداری

مدیر امور اداری شرکت مهر آوران سیر آریا